Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s.

Naše poslání:

Jsme nestátní nezisková organizace a naším posláním je podporovat rozvoj komunitních služeb pro lidi se závažným duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji, zejména ve městě Ostrava a blízkém okolí a přispět tak ke zkvalitnění života těchto lidí.

Duševní onemocnění chápeme jako onemocnění bio-psycho-sociální. Lidé, které závažné duševní onemocnění potkalo, se často celoživotně potýkají se symptomy nemoci a ztrátami v oblasti zvládání běžného života, vztahů, nezávislosti a sebehodnocení, životní spokojenosti a naděje. Dostanou-li však komplexní podporu, která reaguje na jejich zdravotně-sociální potřeby a rozvíjí dovednosti zvládat běžný život v místě, které si vybrali k životu, mohou se z nemoci zotavit. Mohou, i s potížemi v oblasti duševního zdraví, vnímat svou hodnotu, být nezávislejší, zvládat své sociální role, prožívat více životní pohody, věřit na kvalitu a smysl života s nemocí a po nemoci.

Proces vedoucí k zotavení bývá označován jako psychiatrická rehabilitace a odehrává se prostřednictvím komunitních služeb. Ty zahrnují jak služby zdravotní (psychiatrické ambulance, ambulance klinické psychologie, denní stacionáře…), tak služby sociální, zaměřující se na oblasti bydlení, práce, vzdělání, trávení volného času, ale také zvládání krizí a provázení procesem rehabilitace. K účinnosti procesu je zapotřebí, aby byl komplexní, kontinuální a individualizovaný, aby jednotlivé služby vzájemně spolupracovaly, postupovaly koncepčně a rozvíjely svoji profesionalitu v souladu s novými poznatky a trendy v péči o duševní zdraví.

Naše cíle:

  • Působit v oblasti rozvoje lidských zdrojů služeb péče o duševní zdraví v kraji.
  • Metodicky podpořit vznik chybějících komunitních služeb péče o duševní zdraví v kraji.
  • Poskytovat službu určenou lidem se závažným duševním onemocněním, která bude působit ve městě Ostrava a nejbližším okolí a bude zajišťovat návaznost, kontinuitu a komplexnost již existujících služeb a jejím cílem bude zotavení lidí, kteří ji využívají.
  • Podpořit vzájemnou provázanost a spolupráci služeb péče o duševní zdraví v kraji.

Co děláme?

  • Realizujeme vzdělávání pracovníků služeb péče o duševní zdraví.
  • Podporujeme vznik nových služeb na území města.
  • Poskytujeme sociální službu Služba následné péče Pavučina.
  • Realizujeme workshopy a semináře na téma propojování služeb komunitní psychiatrie.

Peer konzultant

Od října 2020 máme v naší organizaci  CRPDZ MSK z. s. zaměstnané dva peer konzultanty. Kdo je to peer konzultant? Jednoduše řečeno, je to člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Svoji zkušenost používá k podpoře dalších klientů na cestě zotavení a dává jim naději, že i s omezením může člověk žít spokojený a plnohodnotný život. Díky projektu Podpora duše II zřízeném Moravskoslezským krajem a spoluprací s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví z. s. byli proškolini pracovníci pro pozici "peer konzultant" a zaměstnáni na řádný pracovní poměr. Peer dává odbornému týmu pohled "z druhé strany" a je jedním ze spojujících článků mezi klienty a pracovníky odborných profesí.