Online registrace

Služba následné péče PAVUČINA

Naše poslání a cíle

Služba následné péče „Pavučina“ je sociální služba podle § 64 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, jejímž zřizovatelem je nestátní nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s.

Služba následné péče „Pavučina“ je sociální služba určená lidem s déle trvajícími a opakujícími se potížemi v oblasti duševního zdraví z Ostravy a okolí. Těmto lidem poskytuje dlouhodobou systematickou podporu a pomoc ve společenském uplatnění formou individuálního vedení.

Naším posláním je podpora lidí s duševním onemocněním z Ostravy a okolí v plnohodnotném začlenění do společnosti, zlepšení kvality jejich života, zajištění návaznosti sociálních a zdravotních služeb a tím zvýšení jejich efektivity.

Lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým poskytujeme socioterapeutickou podporu, pomoc a poradenství.

Naším cílem je ve spolupráci s uživatelem služeb zajistit jeho sociální stabilizaci a aktivovat jeho schopnosti a dovednosti tak, aby zvládal životní situace trvale samostatně, aby si udržel tyto nově nabyté dovednosti a schopnosti a uměl s nimi pracovat.

Spolupráce vede podle individuálních potřeb klientů k:

Pro koho jsme?

Službu poskytujeme lidem s dlouhodobými nebo opakujícími se potížemi v oblasti duševního zdraví z Ostravy a okolí, kteří splňují alespoň jednu z uvedených podmínek:

Kritériem pro poskytování služby je subjektivně vnímaná potřeba využití služby uživatelem a jeho motivace ke spolupráci. Rozhodující věk pro poskytování služby je 19 - 64 let. Spolupracujeme také s osobami blízkými lidem v definovaných okruzích.

Službu neposkytujeme:

Co nabízíme?

Místo a čas poskytování sociální služby

Službu poskytujeme v prostorách nestátního zdravotnického zařízení Dům duševního zdraví, Skautská 1081/9, Ostrava – Poruba, kde máme pronajaty dvě místnosti, čekárnu a hygienické zázemí. Na vstupních dveřích zdravotnického zařízení je zvonek s označením „SNP Pavučina“.

Spolupráce uživatele a pracovníka probíhá ambulantně, na základě domluvených termínů osobních konzultací v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. Frekvence setkávání pracovníka a uživatele se uzpůsobuje potřebám uživatele a jeho sociální situaci, obvykle 1x za týden až 14 dní. Délka konzultace se pohybuje v rozmezí 30ti až 90ti min. 

Kapacita sociální služby:

Kapacita zařízení je ohraničena počtem pracovníků (2) a konzultačních místností (2) - tzn. může být poskytována ve stejný čas dvěma uživatelům. Maximální kapacita služby je 40 uživatelů, se kterými se spolupracuje na řešení jejich sociální situace.

Výše úhrady a způsob jejího placení

Sociální služba ve Službě následné péče "Pavučina" je poskytována uživateli bez úhrady nákladů.

Zásady poskytování sociální služby

Zásada jedinečnosti člověka – službu poskytujeme bez ohledu na původ, věk, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení našich klientů.

Zásada bezpečného prostředí, respektování soukromí klienta a důvěrnosti jeho sdělení – zajišťujeme nerušené prostředí pro konzultace (dvě samostatné kanceláře sociálních pracovníků). Žádná data a informace o uživateli neposkytujeme jiným osobám bez souhlasu uživatele.

Zásada partnerského přístupu – vztah mezi uživatelem a pracovníkem je postaven na oboustranné důvěře, partnerství a respektu. Podporujeme je k vědomí vlastní odpovědnosti. Posilujeme jejich kompetence a zdroje směrem k obnovení samostatnosti a soběstačnosti.

Zásada individuálního přístupu – respektujeme individuální prožívání a potřeby každého uživatele. Klademe důraz na naplňování zakázky podle aktuálních potřeb uživatele.  Při realizaci jednotlivých kroků mu pomáháme uskutečnit cíle jeho vlastním tempem.

Zásada dobrovolnosti – uživatelé využívají služeb dobrovolně, na základě svého svobodného rozhodnutí.

Zásada odborného vzdělávání – pracovníci SNP „Pavučina“ se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní osobnostní a profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně a kompetentně.


 
©2011 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví poskytuje sociální službu registrovanou
dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, Službu následné péče Pavučina