Služba následné péče PAVUČINA

 

Naše poslání a cíle

Služba následné péče „Pavučna“ je sociální služba podle § 64 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, jejímž zřizovatelem je nestátní nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezsého kraje, z. s.

Služba následné péče „Pavučna“ je sociální služba určená lidem s déle trvajícími a opakujícími se potížemi v oblasti duševního zdraví z Ostravy a okolí. Těmto lidem poskytuje dlouhodobou systematickou podporu a pomoc ve společensém uplatnění formou individuálního vedení.

Naším posláním je podpora lidí s duševním onemocněním z Ostravy a okolí v plnohodnotném začlenění do společnosti, zlepšení kvality jejich života, zajištění návaznosti sociálních a zdravotních služeb a tím zvýšení jejich efektivity.

Lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým poskytujeme socioterapeutickou podporu, pomoc a poradenství.

Naším cílem je ve spolupráci s uživatelem služeb zajistit jeho sociální stabilizaci a aktivovat jeho schopnosti a dovednosti tak, aby zvládal životní situace trvale samostatně, aby si udržel tyto nově nabyté dovednosti a schopnosti a uměl s nimi pracovat.

Spolupráce vede podle individuálních potřeb klientů k:

 • Stabilizaci sociální situace z hlediska příjmů a hospodaření s penězi, bydlení, zaměstnání, vzdělání, trávení volného času, denního režimu a zdraví.
 • Rozvoji sociálních dovedností potřebných v každodenním životě – dovednost komunikovat, porozumět vztahům mezi lidmi a udržovat vzájemně prospěšné vztahy podle potřeb a zájmů.
 • Prevenci znovunastoupení akutních duševních potíží.
 • Prevenci opakujících se hospitalizací ve zdravotnických zařízeních psychiatricé péče.

Pro koho jsme?

Službu poskytujeme lidem s dlouhodobými nebo opakujícími se potížemi v oblasti duševního zdraví z Ostravy a okolí, kteří splňují alespoň jednu z uvedených podmínek:

 • Absolvovali ústavní léčbu v psychiatricém zařízení.
 • Měli kontakt s krizovým centrem.
 • Účastní se rehabilitace v denním stacionáři pro lidi s duševním onemocněním.
 • Absolvují ambulantní léčbu v psychiatricé ambulanci.
 • Absolvují léčbu v ambulanci klinicé psychologie.

Kritériem pro poskytování služby je subjektivně vnímaná potřeba využití služby uživatelem a jeho motivace ke spolupráci. Rozhodující věk pro poskytování služby je 19 - 64 let. Spolupracujeme taé s osobami blízkými lidem v definovaných okruzích

Službu neposkytujeme:

 • Lidem se závislostí na alkoholu, drogách nebo patologickým hráčům, u kterých se projevuje další duševní onemocnění (kromě období prokazatelné abstinence minimálně 6 měsíců).
 • Lidem se středně těžkou až hlubokou mentální nedostatečností, u kterých se projevuje další duševní onemocnění.

Co nabízíme?

 • Sociálně terapeuticé činnosti - socioterapie – prostřednictvím terapeuticého rozhovoru, prakticého nácviku lze uživateli pomoci se zvládáním těchto oblastí, např.  zaměstnání, vzdělání, finance, bydlení, denní režim, apod. Poskytování socioterapie vede k prevenci relapsu, k udržení příp. zlepšení sociálních schopností a dovedností, k samostatnosti, lepší komunikaci, zodpovědnosti, schopnosti stanovovat a dosahovat cíle atd. Muzikoterapie - aktivní hraní na hudební nástroje a muzikorelaxace - poslech hudby tvořené soc. pracovnicemi pomocí zvonkohry, tibetských mís, dešťového sloupu, indiánské flétny, křišťálové mísy, hapi dramu a metalofonu. Klient se zklidní a ukotví si příjemný pocit z muzikorelaxace.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při obnoveníí kontaktu s rodinou a komunitou a podpora sociálního začleňování. V rámci individuální spolupráce může uživatel pozvat i blízkou osobu, se kterou potřebuje obnovit (udržet) vztahy, najít vzájemné pochopení respekt.  
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – usnadnění styku s úřady a organizacemi poskytujícími služby (ubytovny, Úřad práce, OSSZ, apod.). Uživatelům umožňujeme v bezpečném prostředí uskutečnit telefonicé hovory s úředníky, potenciálními zaměstnavateli apod., pomáháme s písemnou a elektronickou komunikací s úřady, příp. mohou uživatelé využít náš doprovod.

Místo a čas poskytování sociální služby

Službu poskytujeme na adrese Opavská 776/87, Ostrava – Poruba (na proti finančnímu úřadu, přes koleje), kde máme čtyři místnosti a hygienicé zázemí. Na vstupních dveřích je zvonek s označením „SNP Pavučna“.

Spolupráce uživatele a pracovníka probíhá ambulantně, na základě domluvených termínů osobních konzultací v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. Frekvence setkávání pracovníka a uživatele se uzpůsobuje potřebám uživatele a jeho sociální situaci, obvykle 1x za týden až 14 dní. Délka konzultace se pohybuje v rozmezí 30ti až 90ti min. 

Kapacita sociální služby:

Kapacita zařízení je ohraničena počtem pracovníků (4) a konzultačních místností (2) - tzn. může být poskytována ve stejný čas dvěma uživatelům.  Maximální kapacita služby je 40 uživatelů, se kterými se spolupracuje na řešení jejich sociální situace.

Výše úhrady a způsob jejího placení

Sociální služba ve Službě následné péče "Pavučna" je poskytována uživateli bez úhrady nákladů.

Zásady poskytování sociální služby

Zásada jedinečnosti člověka – službu poskytujeme bez ohledu na původ, věk, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, nábožensé a politicé přesvědčení našich klientů.

Zásada bezpečného prostředí, respektování soukromí klienta a důvěrnosti jeho sdělení – zajišťujeme nerušené prostředí pro konzultace (dvě samostatné kanceláře sociálních pracovníků). Žádná data a informace o uživateli neposkytujeme jiným osobám bez souhlasu uživatele.

Zásada partnersého přístupu – vztah mezi uživatelem a pracovníkem je postaven na oboustranné důvěře, partnerství a respektu. Podporujeme je k vědomí vlastní odpovědnosti. Posilujeme jejich kompetence a zdroje směrem k obnovení samostatnosti a soběstačnosti.

Zásada individuálního přístupu – respektujeme individuální prožívání a potřeby každého uživatele. Klademe důraz na naplňování zakázky podle aktuálních potřeb uživatele.  Při realizaci jednotlivých kroků mu pomáháme uskutečnit cíle jeho vlastním tempem.

Zásada dobrovolnosti – uživatelé využívají služeb dobrovolně, na základě svého svobodného rozhodnutí.

Zásada odborného vzdělávání – pracovníci SNP „Pavučna“ se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní osobnostní a profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně a kompetentně.


FotogalerieAktuality

Naším přáním je poskytovat klientům kvalitní sociální služby. Co pro to děláme? Neustále se vzděláváme nejen v krátkodobých kurzech a seminářích, ale především v dlouhodobém komplexním výcviku v poradenství a terapii zaměřené na řešení. Naše zkušenosti a dovednosti uplatňujeme v muzikoterapii a arteterapii. Abychom vám mohli být co nejvíce užiteční a prospěšní, využíváme také možnosti pravidelných supervizí.

CRPDZ MSK z. s. se od srpna 2022 nachází v nových prostorách a to na adrese Opavská 776/87, Ostrava - Poruba. 

Pro rok 2022 nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy na Službu následné péče "Pavučina" ve výši 300 000,- Kč.

Na rok 2022 nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z kapitoly   313 - MPSV ve výši 1 203 000,- Kč na Službu následné péče "Pavučina".

Nadace ČEZ nás podpořila a díky jejich projektu "Pomáhej pohybem" jsme získali finanční částku ve výši 90 000,- Kč na udržení pracovních míst pro peer konzultanty.

Díky podpoře města Ostrava, Moravskoslezského kraje a MPSV můžeme nadále poskytovat našim klientům bezplatnou a kvalitní sociální službu. Děkujeme!!!